top of page

הכרזת המשך של הפותח 1NT

פאס

מזרח מחלק

הכרזת תשובה ♣2

צפון

מזרח            מערב

 

דרום

פאס

הכרזת פתיחה 1NT

?את\ה

תשובות והסברים

השותף, מערב, השתמש במוסכמת סטיימן, שאלה לרביעיות בסדרת מייג'ור.

1. ♥2 - מבין שתי רביעיות (♥/♠) תוכרז קודם הרביעייה הזוטרה במדרג הסדרות, ♥. לפותח ברור כי יש התאמה באחת מסדרות המייג'ור, אחרת המשיב לא היה משתמש במוסכמת סטיימן.

 

2. ♠2 - רביעייה בספייד

3. ♥2 - רביעייה בהארט

4. ♦2- תשובת ה- ♦2 מלאכותית (אין לה קשר עם סדרת ה- ♦) ומראה כי לפותח כי אין רביעיות בסדרת המייג'ור.

פאס

מזרח מחלק

הכרזת תשובה ♠3

צפון

מזרח            מערב

 

דרום

פאס

הכרזת פתיחה 1NT

?את\ה

תשובות והסברים 

5. 3NT – המשיב הראה חמישה קלפים בספייד והכרזה המחייבת למשחק מלא. ללא התאמה בסדרת ה- ♠ של השותף ניתן להכריז 3NT.

 

6. 3NT – ראה סעיף למעלה.

 

7. ♠4 – למשיב התאמה ב- ♠ ולכן יכריז ♠4.

 

8. ♠4 – ראה סעיף למעלה.

bottom of page