top of page

הכרזת המשך של הפותח (א')

פאס

מזרח מחלק

הכרזת תשובה 3

צפון

מזרח            מערב

 

דרום

פאס

הכרזת פתיחה 1

?את\ה

תשובות והסברים 

מערב, השותף, מראה 4-5 קלפים בדאימונד עם כוח של הזמנה למשחק מלא (11-12 נקודות). השותף שולל רביעיות בסדרת מייג'ור. ההכרזה אינה מחייבת המשך.

1. ♦5 - למזרח 12 נק"ג אך עם ההתאמה בסדרת ה- ♦ יש לו עוד 7 נקודות: 2 עבור עשרה שליטים ו- 5 עבור חוסר, סה"כ 19 נקודות. יחד עם 10-12 שהשותף מבטיח עבור הכרזת ההזמנה יש להם משחק מלא במינור. מזרח אינו מנסה למצוא התאמה ב- ♠ מכיוון שהמשיב כבר שלל ארבעה ספיידים שבחר לתמוך ב- ♦. שימו לב, כאשר יש הרבה נקודות התאמה יש להעדיף דווקא משחק מלא במינור, ♦5 הינה הכרזה סוגרת המשך.

 

2. 3NT - למזרח 19 נק"ג, יחד עם 10-12 נקודות של שותפו יש להם משחק מלא אך לא סלם. שימו לב, ברוב המצבים הכרזת משחק מלא של 3NT עדיף על משחק מלא במינור – מדובר בכל מקרה על הכרזה סוגרת המשך.

 

3. פאס - למזרח 12 נק"ג, יחד עם 10-12 נקודות של השותף אין משחק מלא ולכן עדיף לעצור נמוך ככל האפשר. שימו לב, התאמה במייג'ור אינה אפשרית מכיוון שהמשיב שלל רביעייה במייג'ור בתמיכה ב- ♦.

 

4. 3NT - למזרח 14 נק"ג ונקודת אורך בדאימונד או 2 נקודות התאמה (עשרה שליטים): מספיק להכרזת משחק מלא יחד עם ה- 10-12 נקודות שהראה השותף, ללא סיבה מיוחדת (נקודות התאמה רבות) יש להעדיף 3NT, הכרזה סוגרת המשך.

פאס

מזרח מחלק

הכרזת תשובה ♠2

צפון

מזרח            מערב

 

דרום

פאס

הכרזת פתיחה ♠1

?את\ה

תשובות והסברים 

מערב, השותף, מראה תמיכה בסדרת הספייד וכוח חלש (6-9 נקודות). ההכרזה אינה מחייבת המשך.

5. ♠4 - למזרח 14 נק"ג בלבד. אך לאחר התאמה ב- ♠ יש לו עוד 2 נקודות התאמה עבור עשרה שליטים ו- 3 הקודות עבור קלף בודד עם עשרה שליטים, סה"כ 19 נקודות. מול 6-9 שהבטיח השותף עבור הכרזת ♠2 יש להכריז משחק מלא, הכרזה הסוגרת המשך.

 

6. ♠4 - למזרח 19 נק"ג. יחד עם 6-9 שהראה שותפו יש להכריז משחק מלא, הכרזה סוגרת המשך.

 

7. פאס - למזרח יש 14 נק"ג בלבד. ללא נקודות התאמה יחד עם ה- 6-9 נקודות שהראה השותף אין משחק מלא, יש להעדיף לעצור בגובה הנמוך האפשרי.

 

8. ♠3 - למזרח 16 נק"ג ונקודת התאמה אחת עבור תשעה שליטים יחד. מול 6-9 נק"ג יש אפשרות למשחק מלא. לכן על מזרח להכריז הכרזת הזמנה, ♠3 במטרה לשאול את שותפו האם יש לו 6-7 (פאס) או 8-9 (♠4).

פאס

מזרח מחלק

הכרזת תשובה 2NT

צפון

מזרח            מערב

 

דרום

פאס

הכרזת פתיחה 1

?את\ה

תשובות והסברים 

מערב, השותף, מראה יד עם חלוקה מאוזנת וכוח הזמנה למשחק מלא (11-12 נקודות גבוהות). השותף שולל תמיכה של 3 קלפים בסדרת ההארט או ארבעה קלפים בסדרת הספייד. ההכרזה אינה מחייבת המשך.

9. 3NT - למזרח 15 נק"ג, יחד עם ה- 11-12 נק"ג שהראה שותפו יש להכריז משחק מלא. אין טעם לחפש התאמה בסדרת ה- ♠ מאחר ומערב שלל ארבעה ספיידים כאשר הכריז 2NT. הכרזת 3NT הינה הכרזה סוגרת המשך.

 

10. ♥3 - למזרח 12 נק"ג. לא מספיק להכרזת משחק מלא. אך לנוכח הכרזת התשובה של 2NT המבטיחה חלוקה מאוזנת (מובטח דבלטון ב- ♥) יש להאמין כי יש התאמה בסדרת ה- ♥. בחוזה חלקי יש להעדיף חוזה בשליט. הכרזת ה- ♥3 הינה הכרזה סוגרת המשך.

 

11. פאס - למזרח 12 נק"ג. אין משחק מלא מול ה- 11-12 נקודות שהראה שותפו. לכן יקרא פאס.

 

12. ♥4 - למזרח 14 נק"ג. יש משחק מלא. אך לנוכח הכרזת התשובה של 2NT המבטיחה חלוקה מאוזנת (מובטח דבלטון ב- ♥) יש להאמין כי יש התאמה בסדרת ה- ♥. מזרח יכריז ♥4, הכרזה סוגרת המשך.

bottom of page