top of page

הכרזת המשך של הפותח (ב')

פאס

מזרח מחלק

הכרזת תשובה 1

צפון

מזרח            מערב

 

דרום

פאס

הכרזת פתיחה 1

?את\ה

תשובות והסברים

מערב, השותף, מראה לפחות ארבעה קלפים בהארט ולפחות 6 נקודות גבוהות. ההכרזה מחייבת המשך.

1. ♠1 - על מזרח לתאר ארבעה קלפים בספייד. זאת לאחר ששלל חמישה קלפים בספייד (בהכרזת הפתיחה) ומתוך תקווה למציאת התאמה ב- ♠ (ייתכן שלשותף יש ארבעה קלפים ב- ♠, הרי משתי רביעיות מכריזים את הזוטרה במדרג הסדרות (♥).

 

2. ♥2 - הכרזת תמיכה קודמת לכל. למזרח יש 13 נק"ג, שימו לב שאין לספור נקודות התאמה עבור הקלף הבודד מאחר והוא מלך - אין כפל מבצעים. בתור "פותח חלש" יכריז בגובה הנמוך ביותר.

 

3. 1NT- עבור הפותח מדובר בהכרזה המראה על יד חלשה (12-14 נק"ג) וחלוקה מאוזנת.

 

4. ♥4 - לפותח יש התאמה בסדרת ה- ♥ של שותפו ויד חזקה (18-22 נק"ג). מול תשובה מינימלית 6-7 נקודות יש משחק מלא. שימו לב שהכרזת ♥2 או ♥3 מראות על פחות נקודות ואינן מחייבות המשך- המשיב עלול לקרוא פאס.

 

5. ♠2 - הכרזת סדרה חדשה בקפיצה (Jump shift) מראה על 5 קלפים בסדרה הראשונה ו- 4 בסדרה השנייה עם 18-22 נק"ג. מדובר על ההכרזה החזקה ביותר עבור הפותח והיא מחייבת משחק מלא.

 

6. ♦2 - הכרזת חזרה מראה על שישה קלפים בסדרה. למזרח 13 נק"ג בלבד (פותח חלש) ולכן יכריז בגובה הנמוך ביותר.

 

7. 2NT - הכרזה המראה על 18-19 נק"ג וחלוקה מאוזנת.

 

8. 1NT - עבור הפותח מדובר בהכרזה המראה על יד חלשה (12-14 נק"ג) וחלוקה מאוזנת. שימו לב חמישה קלפים בסדרת ה-♦ אינם מספיקים עבור הכרזת חזרה.

 

9. ♦3 - הכרזת חזרה המראה על שישה קלפים לפחות בסדרה. למזרח 16 נק"ג (פותח בינוני) ולכן "שווה" הכרזת הזמנה.

 

10. ♥3 - למזרח התאמה ב- ♥ ו- 16 נק"ג (פותח בינוני) ולכן יכריז הכרזת תמיכה והזמנה.

 

11. ♣3 - הכרזת סדרה חדשה בקפיצה (Jump shift) מראה על חמישה קלפים לפחות בסדרת הפתיחה ו- 4 בסדרה השנייה. הכרזה שמראה על 18-22 נקודות ומחייבת המשך למשחק מלא.

 

12. ♣2 - למזרח 13 נק"ג. הכרזת סדרה חדשה בגובה 2 מראה חמישה קלפים בסדרה הראשונה (♦) ו- 4 בסדרה השנייה (♣). ההכרזה היא בצורה נורמלית (עלייה בגובה אך ירידה במדרג הסדרות) ולא בצורה של הכרזת רוורס (עלייה בגובה ובמדרג הסדרות) ולכן מראה על 12-17 נקודות.

bottom of page