top of page

סטיימן למתקדמים

פאס

מערב מחלק

הכרזת פתיחה 1NT

צפון

מזרח            מערב

 

דרום

?את\ה

תשובות והסברים 

1. ♥2 - ללא רביעייה במייג'ור על המשיב להימנע משימוש בסטיימן. לאחר מכן (הפותח מכריז ♠2), על המשיב להכריז ♥3. כך הוא מראה 5-5 בסדרות המייג'ור ויד מחייבת למשחק מלא (שימו לב - עם חלוקה של 5-4 בסדרות המייג'ור היה בוחר בהכרזת תשובה של ♣2 ואם הפותח מכריז ♦2 משתמש במוסכמת סמולן).

 

2. ♣2 – למשיב רביעייה במייג'ור ויד מתאימה למשחק מלא - לכן יתחיל בסטיימן. אם הפותח מכריז ♥2 או ♠2 אזי נמצאה התאמה ואפשר להתחיל לחשוב על סלם. אם הפותח עונה ♦2 על המשיב להמשיך ולחפש התאמה על ידי שימוש במוסכמת סמולן - ♠3 - כך שהוא מראה חמישה קלפים ב- ♥ וארבעה ב- ♠. באשר לתכנון ההכרזה אחר כך - אם הפותח יכריז ♥4 אזי נמצאה ההתאמה והמשיב יכול להמשיך לכיוון סלם ב- ♥. אך אם הפותח ימשיך ב- 3NT משמע שאין התאמה - ועם יד זו כנראה יש לוותר בכלל על סלם (עבור סלם בללא שליט יש צורך ב- 33 נק"ג ו- 15+17 זה כמעט...).

3. ♣2 - אחרי תשובה של ♥2 או ♠2 ממשיך המשיב בתמיכה והזמנה למשחק מלא (3). אך אם הפותח עונה ♦2 המשיב ימשיך ב- ♠2, תוך כדי שהוא מראה חמישה ספיידים וארבעה הארטים ויד הזמנתית (8-9 נק"ג). לבוחרים לשחק גרבג' סטיימן אין לבלבל מכרז זה לבין המכרז בו המשיב ממשיך כעת ב- ♥2, אשר מראה יד חלשה עם שתי סדרות המייג'ור (פאס או תיקון). 

4. ♣2 גרבג' או פאס. לבוחרים לשחק גרבג' סטיימן יד זו מתאימה לשימוש במוסכמה, כאשר המשיב יכריז סטיימן ובתשובה ל -  ♥2 או ♠2 יכריז פאס. אם הפותח עונה ♦2 המשיב יכריז ♥2 - מציע לפותח בחירה בין שתי סדרות המייג'ור (פאס או תיקון ל- ♠2). אלה הבוחרים שלא לשחק את המוסכמה עונים פאס מלכתחילה.

5. ♣2 – אחרי תשובה של  ♠2 יתמוך המשיב ל- 3, אחרי תשובה של ♦2 ימשיך ב- 2NT. אך אחרי תשובה של ♥2 הדבר תלוי בהאם השותפות מכריזה 1NT-2NT כהכרזת הזמנה או כהכרזת העברה. אם השותפות משחקת שמדובר בהכרזת העברה, אזי המשיב אם מכריז כעת 2NT לא מתחייב לרביעייה בספייד, ולכן במקרה זה עליו להכריז ♠2 - הכרזה אשר מראה ארבעה קלפים בסדרה ואינה מחייבת המשך (יד הזמנתית של 8-9 נק"ג). שימו לב, אין לבלבל הכרזה זו עם הכרזת ♠2 לאחר תשובה של ♦2, אשר מראה 5 ספיידים ויד הזמנתית. כאשר הכרזה אם השותפות משחקת מערכת קלאסית (בה תשובה מיידית של 2NT הינה טבעית ומזמינה), הכרזת הסטיימן של המשיב מחייבת רביעייה במייג'ור ולכן יכול להכריז 2NT כעת.

6. ♣2 - בתשובה ל- ♠2 המשיב יכריז 4, בתשובה ל- ♦2 או ♥2 - ימשיך המשיב עם 3NT (לא יראה את סדרת ה- קלאב כאשר הסיכוי לסלם קלוש כל כך ו\או היד אינה לגמרי לא מאוזנת). יש לשים לב שאם המשיב מכריז 3NT אחרי ♥2 הוא מראה בהכרח ארבעה קלפים ב- ♠ (סטיימן רגיל כאשר למשיב יד המתאימה למשחק מלא) והפותח רשאי לתקן את ההכרזה ל- ♠4.

7. ♣2 גרבג' סטיימן או העברה לאחת מסדרות המייג'ור- לאלה המשחקים גרבג' סטיימן הפתרון המושלם: אחרי תשובה של ♥2 או ♠2 המשיב ממשיך בפאס. אם הפותח עונה ♦2 המשיב ימשיך בהכרזת ♥2 המבקשת מהשותף לבחור בין שתי סדרות המייג'ור (פאס או תיקון ל- ♠2) - כך מובטחת מציאת התאמה כאשר לפותח יש שלושה קלפים לפחות באחת משתי הסדרות. בפני שחקנים אשר לא משחקים את המוסכמה עומד "ניחוש" לאיזו מבין סדרות המייג'ור לבצע הכרזת העברה ולאחר מכן פאס (עדיף לסדרה הטובה, הארט).

8. ♣2 – אם הפותח מכריז ♥2 המשיב יכול לחשוב על הכרזת סלם בסדרה. אם הפותח מכריז ♦2 או ♠2 המשיב יציג את סדרת ה- ♦, כאשר הוא מראה לפחות חמישה קלפים בסדרה (עם רביעייה במייג'ור) ויד הזמנתית לסלם (כ- 14+ נקודות).

9. 2NT או אם משחקים העברה, ♣2 - אם התחלתם בסטיימן - כעת על כל הכרזה של הפותח עליכם להכריז 2NT. הדבר תלוי כמובן בהסכם בין השותפים מהי תשובה ישירה של 2NT וכיוצא מכך, האם אפשרי שלמשיב תהיה יד הזמנתית ללא רביעיות במייג'ור אם הוא מתחיל בהכרזזת תשובה של סטיימן.

10. 3NT - אני ממליץ עם חלוקה של 4-3-3-3 מול פתיחה של 1NT להימנע מחיפוש התאמה במייג'ור ולהתמקד במשחק ללא שליט. 

11. ♠2 - הכרזת העברה לסדרת ה- קלאב (בהנחה ומשחקים זאת), ולאחר מכן יש להכריז ♥3 - כאשר המשיב מכריז בצורה זו (הכרזת העברה למינור ולאחר מכן הכרזה של סדרה חדשה הוא מראה קוצר בסדרה זו, לפחות שישה קלפים במינור ויד הזמנתית לסלם.

12. ♥2 - הכרזת העברה לסדרת ה- ספייד ואחרי השלמה של השותף - על המשיב להמשיך עם ♣3 - הכרזה המראה לפחות 5-4 והזמנתית לסלם. שימו לב שהחלוקה המצוינת וריכוז הנקודות בשתי הסדרות האורוכת מאפשר למשיב לשדרג את ידו - מול יד מתאימה של הפותח יש סלם. על הפותח בתגובה להתמקד לא רק בשאלה האם יש לו התאמה עם ספייד או קלאב - אלא היכן הנקודות שלו ממוקמות (ספייד וקלאב מצוין, דאימונד והארט - אם מדובר באסים זה בסדר, מלכים\מלכות ונסיכים ממש לא).

bottom of page