top of page

בעיות "דומם כפול" לשיפור משחק היד - ללא שליט

S AK

H KJ2

D 2

- C

S 98

H 1098

D A

- C

S 432

H 76

 - D

 C A

S QJ10

H AQ

- D

2 C

חוזה: ללא שליט, 6 קלפים לסוף

משימה (צפון דרום): זכייה בכל הלקיחות

נקודת התחלה: לבחירתכם

פתרון והסבר בעיה 1

- לקיחה ראשונה ושנייה יש לשחק AKS על מנת "לשחרר" את "החסימה" בסדרה

-לקיחה שלישית יש לשחק H ל- A על מנת להגיע לידו של דרום

-לקיחה רביעית יש לשחק את ה- QS, עליה יושלך קלאב מצפון

-לקיחה חמישית יש לשחק QH ולקחת עם ה- KH במטרה לעבור לידו של צפון

-לקיחה שישית JH גבוה

צפון

מזרח            מערב

 

דרום

בעיה 1

בעיה 2

S A

H 3

D Q3

 C AQ4

S KQ

 - H

D A1098

2 C

S 2

H AKQ

 - D

 C J109

S 43

   - H

 D KJ2

C K3

חוזה: ללא שליט, 7 קלפים לסוף

משימה (צפון דרום): זכייה ב- 6 לקיחות

נקודת התחלה: לבחירתכם

פתרון והסבר בעיה 2

- לקיחה ראשונה יש לשחק QD או 2D ל- QD. זאת במטרה למסור ליריבים את הלקיחה הבטוחה שלהם ולפתח שתי לקיחות בסדרת הדאימונד (ע"י הגבהה). המשחק של ה- Q חשוב על מנת להימנע מ"חסימה" בסדרה: הגבוהים מהצד הקצר (צפון) תחילה. על מערב לסרב לזכות ב- AD.

- לקיחה שניה יש לשחק 3D ל- JD\KD, מערב זוכה ב- AD

-לקיחה שלישית מערב משחק KS, צפון זוכה ב- AS

-לקיחה רביעית צפון משחק 4C ל- KC של דרום במטרה לעבור לידו של דרום (לשחק את ה- D הגבוה. כמו כן, המשחק בסדרת הקלאב הוא גבוה מהצד הקצר (דרום) תחילה.

-לקיחה חמישית דרום משחק את ה- D הגבוה ומשליך 3H מצפון.

-לקיחה שישית דרום משחק את ה- 3C ל - AQC של צפון עבור שני הסיבובים האחרונים.

צפון

מזרח            מערב

 

דרום

בעיה 3

S A32

H 432

D 32

- C

S J10

H 1098

D AKQ

- C

צפון

מזרח            מערב

 

דרום

S KQ

H QJ

 - D

 C J1098

S 54

H AK5

- D

 C AKQ

חוזה: ללא שליט, 8 קלפים לסוף

משימה (צפון דרום): זכייה ב- 7 לקיחות

נקודת התחלה: לבחירתכם

פתרון והסבר בעיה 3

 

- לקיחה ראשונה יש לשחק נמוך בספייד מצפון ודרום. המטרה היא לפתח את הסיבוב השלישי בסדרה על ידי הגבההת קלפים קטנים בסדרה ארוכה. מומלץ למסור ליריבים את הלקיחה שלהם בתחילה (ע"י טכניקת התחמקות - DUCK). מזרח זוכה

- לקיחה שנייה מזרח ממשיך QH. דרום זוכה ב- KH\AH

- לקיחה שלישית דרום משחק S ל- AS של צפון.

-לקיחה רביעית צפון משחק את הספייד האחרון, דרום משליך הארט מפסיד.

- לקיחה חמישית צפון משחק הארט לכיוון ההארט הגבוה בדרום. בידו של דרום נשארו  AKQC לשלושה הסיבובים האחרונים.

בעיה 4

S 3

 - H

D AK

 C A32

S K

H AK

 - D

 C K54

S QJ

H QJ

 32 D

- C

S A2

 - H

 D Q

 C QJ10

חוזה: ללא שליט, 6 קלפים לסוף

משימה (צפון דרום): זכייה בכל הלקיחות

נקודת התחלה: צפון

פתרון והסבר בעיה 4

- לקיחה ראשונה צפון משחק ספייד ל- A של דרום. זאת לצורך מעבר לידו של דרום לצורך ביצוע עקיפה.

- לקיחה שניה דרום משחק C מידו (Q\J\10) ומחכה לתגובה של מערב: אם מערב ישחק נמוך ישוחק נמוך מצפון, אם מערב ישחק את ה- K ישוחק ה- A מצפון. עקיפה.

-דרום יחזור על הפעולה פעם נוספת

-שאר ידו של צפון גבוהה

צפון

מזרח            מערב

 

דרום

bottom of page